Friday, February 19, 2010

අන්තිම කටාව.හලෙ මෙක අන්තිම කිව්වත , අන්තිම කටාව නොවෙ කියල මම හිට්නව,මම අපෙ ඩට් කුට්ටමා ගෑල ලිලය අන්ටිම කටාව.. හලිඩ,කියවලා බලන්ට, හෑබෑඉ, වෙලඩා වගෙ හිලායන එකක් නෑ හලිඩ, කමක් නෑ ඔල්ල් මම කියන වා, හලිඩ,මේක ලව් ඉලව්වක් ගෑල ත්මඉ, කියල්ලෙ, ඔල්ල හොඩට අහගන්ට හොඩෙ,හපොය්, මෙ ජරබර සඩ්ඩෙ, අලෙ කොම ලියන්ටඩ, බී.එල්.එස් ලා සින්ඩු කියලව ලොවෙ, මාල සඩ්ඩෙ ගෙවල් ගාව ගෑටබෙ, පිට්ටනියෙ ,...

හලෙ, ඔල්ල මම පටාන් ගන්ටඉ යල්ලෙ, මම මෙක ලියල වෙලාවෙ ඩට් කුට්ටමා බුඩි,හලිඩ,ඔල මෙ කටන්ඩරෙ, සෑහෙන කාලයක් යලව,මෙක මිලිහා උලල් පෙල ලියන කාලෙ වෙච්ච ඩෙයක් වෙල්ල ඔලි,හලිඩ,එ කාලෙ මම හලි පුන්චි එච්චල මටක ලෑ,මු මාල මිලිහ .. හලිඩ, ඉට්ටල කෙල්ලන්ව පෙල්ල, බෑ, මොකල, මිලිහා කෙල්ලො ඩිහා බලලෙ ගොඩක් ඈතින්, කෙල්ලො කොල්ලන්ව ලවත්තලා, වෙඩගන්ට, හෑති, මිලිහා හොඩට ඩෑකලා තියෙනවාලු, මිලිහාගෙ කෑල්පස් එකෙ අක්ක කෙලෙක් ඉල්ලව, ඒක්කට කොල්ලො 6ක් ඉල්ලව, එක අය්ය කෙලෙක්, ගෙඩර යන්ට තියගෙන ඉල්ලෙ, අලික් අය්ය ටුටෙ ලියගන්ට, අලික් අය්ය ලට,
එ අය්යා,එක්ක තමඉ ලු යාලුවෙලා තියෙල්ලෙ,අලෙ මන්ඩා, සුඩවිතරඉලු, එවුලත් කොල්ලො වහ වෑතිල ඉල්ලෙ, කස්ටිය, ලෑම්බට් වෙල්ලත් ලෑහස්තිලු,...එ වුලත් හොඩ කෙල්ලොත් ඉල්ල එපෑ..
එකෙල් වෙඩක් ලෑ, ඔල්ල මම කටාව පටාන් ගල්ලවා....

මිල්හා එලෙවෙල් කොලඩ්ඩි, මිට්ලෙ, වෙඩිය වෑඩ කොලන්නෙ , ලෑ, එවුලාට,ලකුලු ටිබ්බා, එකාලෙ මිලිහට උනක් තිබුනලු,මෙලිට් වෙල්ල, ඉස්ලන්ඩ් ලෑන්ක් එකක් ඩාල්ල, හලිඩ,,හලි හල්ලියට වෙඩ කොලලා තියෙනවා, ටිඋශන් මාමාලත්, ටික්ක් මිනිහව මුලුන්ග අත්තෙ තියල තියෙනවා,පස්සෙ මිලිහා බෑහෑල වෑඩ කොලලාතියෙනව,සමහල වෙලාවත ඩවසම නිඩිනෑ, පිටික්ස්,ගනල් හඩනවා,ඔල්ල ඔය කාලෙ තමඉ මිනිහට ඔය අක්ක ගෑල හිත ගිහිල්ල තියෙල්ලෙ, එ අක්කත් මිටලෙ,ඔලෙවෙල් ඩිස්ටික් ලෑන්ක් එක 3 ලු, ඔල්ල හලිඩ, මිනිහත හිත ගිහිල්ල තියෙනවා, මොකඩ් එ අක්කා වෙලස්ලු, අනික් අක්කල වගෙ නෙවේලු, අලෙ මන්ඩා මුට ඩිවෑස් තියෙනවාඩ කියල, මම කවඩාකවත් ඩෑකලා නෑ මු ,එ අක්ක එක්ක කතා කොලනවා,... මිලිහට අහ්න්ට හිතිල , අහල නෑලෙ, මොකො මිලිහ හිතලා තියෙල්ල, එ අක්ක ඔක අහුවාම AL අනාගනි කියල, මෙක්ට පිට්ටුඩ කොහෙල, ඔක අහුවාම කොහොමඩ විබාගයක් අලාගලෙ...

මිලිහට ලොකු ටාර්ගට් එකක් තියෙලු හින්ඩා, වෑඩිය, හිතලත් නෑ, ඔල්ල මිලිහා උ.පෙ කොලා, අලාගෙල, හොඩටම, මාස 3ක් විටර ගෙඩරින් බෑ ස්සෙත් ලෑ, ඔහෙ ඉඩලාතියෙලව,ඩවසක් යඩ්ඩි, අල අක්කාව ඩෑකලා තුයෙලව, තව අක්කලා සෙට් එකක් එක්ක, මිලිහා එ අක්ක ඩිහා බලලා තිය්යෙලවා, එ අක්කා අහක බලාන ඉඩලා තියෙල්වා, මිනිහට මල.. අzයි බොල, අපි කෑල්පස් ගියෙ නෑති හින්ඩාඩ කියලා වෙල්ල අති,අලෙ මන්ඩ එ අක්ක මිලිහව ඩක්කෙ නඩ්ඩ මන්ඩ, ඔහෙ ඉඩලා, මිලිහ 2වෙලි පාල්ටත්, කොලා, හබේ මෙලිසින් යන්ට ලකුලු ටිකක් අඩු උලා, මොකල මිලිහ ලිව්වෙ කොලබින් ලෙ, නුවලින් ලිව්වාලම් , උඩින්ම මෙලිසින්,අක්කාන ම් පල්වෙලි පාලටම මොරාගියා, ඩෑන් පාලම් නෑන්ඩා කෙලෙක් වෙල්ල යල්ලෙ,..

මිලිහත, ගිය අවුරුඩ්ඩෙ, අයෙත්, පිස්සුව ගහලා තියෙලව,එ මුනුපොතින් අහම්බෙන් වගෙ සෙට් වෙලා තියෙල්ල්, පලවෙලි පාලට ඩෙන්න හලි හලියට සෑට් නෑ අලෙ, චෑට් කොලලා තියෙලවා, පෑය පහක් විතල, ඔම ඔම,ඩෙන්නා සති ගාලක් චෑට් කොලලා තියෙලව, හෑබඉ, ලව් ඉලව් විඩිහට ලෙවේ, යාලුවෙක් විඩිහට, ඔල්ල අලෙ, ඉතින් ,මිලිහා සෙලසුලාඩට වෙලඩා වගෙ පොත් මිටි 6ක් අලන්,අzඩට විසිකොලලා ෆ්.බි එකෙ, අල අක්ක එල කන් බලා ඉන්නව,එ අක්කත් මාල පොල, යනව කියල කියන්නෙත් න, ඔෆ්ෆ්ලිනෙ වෙලව, .. හලිම අන්ජලිකඉ අලෙ...

ඔම ඉඩලා ඉඩලා, එ අක්කා ෆ්බි එල එක නවත්තලා, තියෙනවා, මිනිහත මාර අවුල්, පස්සෙ එ අක්කා ගෑල හොයල තියෙනවා, කලඩලයක් නොවල විඩිහට,මාර අන්ජලිකඉ කියල්ලෙ , මිනිහා අහන්ට යඩ්ඩි, අක්කට විබාගෙලු,මොලා කොලන්ටඩ, මිලිහා ඉඩල තියෙලවා,ඔම ඔම යඩ්ඩි, මිලිහට ෆ්‍රන්ඩ් රික්වෙස්ට්, අzවිල්ල තියෙලව, මාල අන්ජලිකඉ හලෙ, එකෙ පලමු යාලුවා, මු ලු, මිලිහට ටිකක් සෑක හිටිල, මොරෙ යාලුවෙකුට කියලා, අයි.පි ඩ මොකක්ඩ හුටපටයක් බලල තියේව,එකෙන් ටිකක් අල පොපිලෙ එකට සමාල බව ඩෑනගෙන.

ඉත පස්සෙ වෙච්හ ඩෙ,ගෑන මිනිහා මුකුත් කියල්ලෙ,නෑ, ...ඩෑනුත්, අහුවට වචනයක් වත් කිය්ල්ලෙ නෑ,.....කොහොම හරි ගියපාල විබාගෙ, අනාගෙල,.. පිස්සු යකෙක්, අලහෑමඩාම ලයිබ්‍රි යල එකා, මෙල්ල බුඩි, හතරගතෙ, ඩාගෙන,වෙනඩා කුල්පි ඩාපු එකා ඩෑන් කුල්පි යනවා,,.. මාල අන්ජලිකඉ, ...............
යාලුවො ඔක්කොම කියල ටියෙනව, ගිහිල්ල අහන්ට, කියල, මමත් කිව්වා, එත් මිලිහා කියලවා, අඩරෙ, එක පෑත්තකින් විතරක් , අzතිවෙනවානම්, එක තාවකාලිකඉ කියලා, ඉතින් යකො, එයා කෑමති බව ඩෑන ගන්ට, ගිහිල්ල අහන්ට එපෑ.. එත් මිලිහා නවක කිරිඩකයෙක් ලෙ, වෙඩිය තෙරෙන්නෙ නතිව අති, මෙඩවස් වල මමගාව තියෙන සුලන්ගනා කතාටික මිලිහා ගාව, කියවනවා මෙඩවස්වල,පිස්සු යකෙක්, අලෙ මන්ඩා ...හින්ඩි චිතරපටි වෙඩිපුර බලනව ඩෙන්,මුට වෑලන්ටයින් අන්කල් වත් වෙහිලඩ මන්ඩ,,

අලෙ අල හොඩට ලියපු එකා කවි ලියනවා, එවාතමඉ මම ගොඩක් ඔය ඩාන්නෙ,අලෙ මන්ඩා,මිලිහා කියන්නෙ මිලිහට අඩරය කොරන මිලිහා අඩරය කොරන කෙලෙක් ලු ඔනෙ, මිලිහා හිතලවා, එ අක්ක මෙ අක්ක කියලා... .. පිට්ටු යකෙක්,අලෙ මෙක බලන නෑන්ඩලා මාමලා වත් කියන්ටකො, මොකක්ඩ කොලන්ට ඔනෙ කියලා............................................

Wednesday, February 17, 2010

-අපායත ගියෙමි-හලෙ කත්තිය ඔල්ල බයවෙලා වගෙ, අලෙ බයවෙල්ල එපා, ඔය අපාය කියල්ලෙ, අපෙ අය්ය්ගෙ කෑල්පස් එකට,අලෙ මන්ඩා අපෙ අප්පොච්චා කිලල්ලෙ, කෑල්පස් ජීවිතය හලිම සුන්ඩලඉ කියල.. එකට අපෙ අය්ය.. මිලිහ කියනවා එක අපායක් කියල.. අලෙමන්ඩ..ඩවසක් මත ඔය අපායත යන්න පුලුවන් උලානෙ, හලිම ලසවත් කතාවක් හලිඩ ඔන්න ඔක්කොම අහගන්ට හොඩෙ..

අලෙ මත කියල්ල බෑලිවුලානෙ.. අය්ය ඉන්නෙ පේලෙ.. එක ඉන්ඩියාවෙලු තියෙන්නෙ,කස්ටිය ඔකත පේරෙ කිව්වත, එක පෙලෙ ගහක්වත් ඩෑක්කෙ නෑ හලිඩ අලෙ මන්ඩ.. ම්ම හිතාගෙල හිතියෙ, පේල කන්ට, .... ඔල්ල,අපි මමඉ තාත්තඉ අම්මයි, නෑන්ඩ6ඉ ,මාමලා6ඉ කස්තිය වෑල් එකක් කුලියත අලන් ගියා පෙලෙ.. හලිඩ,හලිම සීතල පලත,අම්මාහෙම කන්ත ගොදාක් හඩල තිබ්බෙ, අටිලසඩ කෙක් ද, කවුම් මුන් කවුන්, පෑලි වලලු, අලෙ,..මන්ද.. එහෙ කන්ට නෑඩ්ඩ මන්ඩ...

මිලිහා සතියකට සෑලයක් එල්ලෙ කන්ට කියල තමඉ, මත කිව්වෙ...ඔල්ල ඉතින් අපි ගොඩබානකොට, මෙල්ලබොලෙ.. උඩේ පාන්ඩර 5ට විතර අති, ඔල්ල බොලෙ අය්යලාසෙට් එකක්, උඩෙපාන්ඩර, මාච්පාස් යලව.. 1234 567..නෙවේ කියල්ලෙ, සපත්තුකකුල නිකල් කකුල.. අලෙ මන්ඩා.. හලිම අන්ජලිකඉ..අලෙ මම හිතුව, සිලාවතම මෙක පිස්සල් කොතුවක් කියලා..

ඔල්ල අපි ගියාහලිඩ,අය්යලගෙ හොස්තල් එකත.අලෙ.. කවුලුත් නෑ, අපි පෑයක් විතල හිතියා.. ඔල්ල 6.30 විතල අඇපි අය්යලාසෙට් එකක්ම, මත අzහුලා තාත්තා අම්මත මොකක්ඩො කියලව.."රෑප් සීසන් එක" වෙන්ට අzති. අලෙ මන්ඩා, අය්ය ඩත් ගලොන අස්සෙ, රෑප් කලන්නෙ කොහොමඩ, මම හිතුවෙ,සතපනහෙ මාමලාවගෙ.. කොත කලිසම් ගහල, තොප්පිය අනිත්පෑත්තට හරොල..කෑපිච්ච පනුවො වගෙ නටනව කියලා,අලෙ ඉතපස්සෙ මොකඩ් උලෙ කියල මතක නෑ මම හිතන්නෙ මතනින්ඩ යන්න අති.

අzහෑලෙනකොත.. මම කොහෙඩ මන්ඩා.. අම්මඉ තාත්තඉ, නඩයම ගිහිල්ලා.. හලෙ.. ඔන්න අලෙ මත අල ඩත්කුට්ටමා එක්ක තමඉ ඉන්ට වෙන්නෙ,, හයියො... කත්තිය පිලිලා.. මත ලාවත වගෙ පෙලුනා, කෑම ගොදාක් තියෙනව.. මෙකතලු කෑන්තිම කියල්ලෙ..කට්තිය පොලිමෙ... මෙල්ල බොලෙ..එක අය්යකෙලෙක් අzවිල්ලා මගෙන් අහපි "ජෙල්ට තුමා" මත අල ගෑනු ලමයා බඩින්ට ඔලෙ කියල.. මත පිට්ටු වගෙ.. මම තිකක් බලාන හිටියා.. එතකොතම අපෙ ඩට් කුට්ටම (අය්යා)අවිත් අලෙ මොනාඩ බසාවකින් බලිනව
මත අzහුලා.. අය්යා අzහුව.. කවුඩ කිව්වෙ බොට ඔක අහන්න කියලා... අල පොදි අය්ය(මගෙන් අහපූ) ගත්තුකටටම කියාපි.. "ජෙල්ට තුමා මත හිතුනා" අලෙ මන්ඩා මුන්ට හිතෙන ඔක්කොම කලන්ට ගියොත් මෙක අපායක්ම වේ, ...

මම ගියාඔල්ල කන්ට.. හලිම ලාබඉ අලෙ කෑම.. මමඉ ඩත් කුට්ටමඉ.. තව අය්යලා ඩෙතුන් ඩෙනෙකුඉ ගිය.. නුග ගහක් යට..මෙල්ල බොලෙ සඩ්ඩයක් එලවා,,කලාති පන්තියක් වගෙ..
මෙල්ල මාස්තල් අක්ක කෙලෙක්... මම ඩෑක්කමඉ....අලෙ "හුචා පචා" වගේ ජපන් වචල ලෙ කියල්ලෙ.. අලෙ මෙපන්තියෙ එම නෑ,පොලිමක් ගහල.. අල අක්ක තමඉ කලාති උගන්වන්නෙ...ඔන්න අක්ක පතාන් ගන්නව,, මෙල්ල මෙහම.., "බුඩු අම්මො, මත බෑලියො, "කියල ව්ඩිනවා.. වෑඩලා කියාපි "ගහන්නෙපො "ලු.. හලිම ජොලි හලෙ.. මෙල්ල බොලෙ තව අය්ය කෙලෙක්..ගහක් තල්ලු කොලනවා.. මම හලියත බය වුනා.. ගහ පෙලලුනොත් හෙම..හලෙ.....එක පාලටම මාල සඩ්ඩයක් අවාලෙ...."උඩලට මලිකෙට පතකුද ඩෙක ඩෙක" ... හලේ බෑලින්නම් අය්යලා කොච්චියක් යලවා..... ....
හලෙ.. මෙච්චල ජොලි තෑනතනෙ මෙ ඩ්ත් කුට්ටමා අපායකියන්නෙ... මුත පිට්ටුඩ මන්ඩා.......

හලෙ ඔල්ල ඔහෙම ඉල්ලකොත, මත,චු බලක් අවා.. හලිඩ. ජන්ජාලයඉ අය්යා පෙන්න නෑ.. මත කොලන්න ඩෙයක් නෑ මොලා කොලන්ටඩ .. ලගපාත පන්දුරක් බලා, වෑඩ අල්ලන කොතම..............................@@#$ හය්ය්යූ... අලෙ වහිනවාඩ මෙයා.. අපි එහෙනම් ලෙක්ට්‍රස් යමු හලෙ.., කියාගෙන..අය්යාකෙලෙකුඉ අක්කකෙලෙකුඉ.. ආපිනෙ....... පන්ඩුර අස්සෙන්.................................

Tuesday, February 16, 2010

-පොදි කතාවක්-
මම වෙල්ල අති බ්ලොස් නෑ නෑ අලේ.. බ්ලොග් ලියන්න පටාන් ගත්ත.. පොදිම ලමයා වෙන්න ඔනෙ හලිද? හලෙ මත හලියට අකුලු බෑ ගනන් ගන්ට එප හලිඩ, පොඩි එකෙක් නෙ..තාම සිස්සත්වෙ ලිව්වෙ වත් ලෑ අලේ,
එක නෙවේමම තමඉ ගෙඩල ඉන්න පෑන්චා.. අඩලෙට කියන්නෙ පොදි ලමයා කියලා.මෙ හලෙ මගේ පෙල් නෑ.. ඔන්න අයිමත් වෑලඩුනා..පෙස් බුත් එක් ඉන්න නෑන්ඩලා මාමලා මම කවුඩ කඉයලා. හලියට කලඩල කොලනවනෙ, එක හින්ඩ තමඉ මම මෙක ලියන්න හිතුවෙ,හලිඩ,මත් අම්මඉ තාත්තඉ, මාමල 3න් ඩෙනෙකුඉ, නෑනඩලා 6කුඉ, අච්චියි, සියඉ, ලොකුමාමඉ, පුන්චි අම්මඉ.......තව ගොඩක් ඉන්නවා හලිඩ, හය්යො, ඔල්ල අයෙමත් අමතක උනා මත අය්ය කෙනකුත් ඉන්නව හලිඩ,මිලිහ මොකක්ඩ එකක හඉයූ, ඔන්න අයෙත් අමතක උනනෙ.. කෑල්පස් එකක ඉල්ලෙ හලිඩ,කොලන්නෙ දත් ගලොන එක,නෑ දත් ඩොස්තල කෙනෙක්, හලිඩ..මිලිහා කොවෙලෙත් වෑඩ, ඩත් කුට්ටමක් අලන් ඔක බඩාගෙන ඉන්නව,ඉතින් මල කලඩලෙ.. සෙනසුලාඩට ගෙඩල අවාම,මාව අල්ලගෙන, ඉතින ඩත් සෙට් එක ටෙස්ට් කොලනවා.. ඔන්න අහනවා ඉතින් ඉයෙ උඩෙ ඩත් මෑඩ්ඩද කියලා.. ඔන ඉටපස්සෙ කියාපි, කතගන්ඩඉ,කියල අල ලොකු කන්නාදිය මගේ කත අතුලට ඩාල ඔන්න සුඩ්ඩකොලනවා.. මත යකානටනව ඔය වෙලවට කොහෙඩ අම්ම්මට කිව්වත් වෙඩක් නෑ අලෙ අම්මහ්ට් මිලිහගෙ පත්හෙ, මිලිහ අවම ඔල්ල ඉතින් මගුල් ගෙඩලක් වගෙ කන්ටඩ බොන්ටඩ, ඔල එකක්,බද පෑලෙන්න කන්ට පුලුවන් , එක හින්ඩ තලහ මලහ ඔක්කොම අමතක කොලලා ඉන්නව, මොකඔ කන්ට තියෙනවානම් ඉතින් ඔන අල ගෙඩියක් කිව්වලුනෙ, මොකො මිලිහා එන්නෙ අවුරුඩ්දකට ඩෙපාලක් වගෙ..පොත් මිටි පහක් හයක් වගෙ උස්සගෙන,, ඉතින් මෙසෙ උඩ ඩාල..හයියො ඔල්ල නෙට් එකෙ,හලි හලියට,අලි පොත් ගොදක් ගෙනල්ල එවගෙම ගෙලියනවා...අලෙ ඔන්න අම්ම එනවා, මත බනි.. හලිඩ ..අඩට අති හලිඩ, මම ඩොය්ය ගන්නවා හලිඩ.. සුබ අනාගතයක්..!!!

පිට්ටු හෑඩෙන සොයි ඉලව් එක


හලෙ නෑන්දෙ, ඔල්ල කපෙනවූඔ, ලෙ එනවූ, ඔය බ්ලෙඩ් කෑල්ල අයින් කොලන්න, හලිඩ,නෑන්ඩට පිට්ටුඩ.. අපි ඔය බ්ලෙඩ් කෑල්ල වෙලුවට, චොකො කෑල්ලක් හලි, නෑට්ටම්, අපල් කෑල්ලක් හලි ඩාමු හලිඩ, එතකොට, හලිනෙ..